Sakrament Chrztu 2017-12-03T17:14:07+00:00

Sakrament Chrztu

Sakrament chrztu jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Rozpoczyna drogę jednoczenia się człowieka z Bogiem Stwórcą. Przez chrzest człowiek jest obmywany z grzechu pierworodnego, przez co odradza się i staje się nowym stworzeniem. Zostaje dzieckiem Bożym, nad którym szczególną pieczę, opiekę sprawuje Bóg Ojciec.

Wychowanie w wierze osoby ochrzczonej

Chrzest jest sakramentem wiary. Dlatego przyjęcie go przez dziecko (bądź osoby dorosłej) wiąże się z przyjęciem wiary i zobowiązań z niej płynących. Zadania przekazania wiary podejmują się rodzice i chrzestni. Oni jako pierwsi mają być gwarantami tego zadania, czyli zobowiązują się by ochrzczony poznał przykazania Boże, prawdy, które z niej wynikają. Równocześnie rodzice i chrzestni mają być świadkami, czyli zobowiązują się żyć wg, tego co przyrzekają podczas chrztu dziecka: wierzyć w Boga i wyrzekać się złego.

Podczas chrztu rodzice i chrzestni, bądź w przypadku kiedy kandydat do chrztu ma więcej niż 7 lat, to również kandydat, wyrzekają się szatana i wyznają wiarę w Boga w Trójcyjedynego. Wskazane jest by rodzice jak i chrzestni mogli przyjąć podczas chrztu Komunię Św. Dlatego rodzice jaki chrzestni powinni żyć w sakramentalnych związkach małżeńskich, ewentualnie ci ostatni powinni byli przyjąć wcześniej sakrament bierzmowania i być kawalerem lub panną.

Spisanie aktu chrztu

Konferencja chrzcielna dla Rodziców oraz chrzestnych odbywa się w sobotę (dzień przed chrztem) o godz. 16.00 w kancelarii parafialnej.
Chrzestni mogš wzišć udział w konferencji w swojej parafii.

RODZICE (OPIEKUNOWIE) DZIECKA

Zgłaszają się do kancelarii i wraz z duszpasterzem ustalają datę planowanego chrztu świętego. Powinni spełnić następujšce wymagania:
a) do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest Odpis Aktu Urodzenia dziecka oraz dane Rodziców Chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy) b) uczestniczą w konferencji chrzcielnej
c) przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św.

Rodzice wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:
a) doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary)
b) przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź święta, Pierwsza Komunia, bierzmowanie)
c) razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
d) wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt
i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice (m.in. chrztu, – rodzina i dom jest pierwszym miejscem katechezy i przekazania wiary)
e) uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

W przypadku, gdy rodzice nie są związani Sakramentalnym Związkiem Małżeńskim, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do kancelarii parafialnej i indywidualną rozmowę z duszpasterzem.

RODZICE CHRZESTNI DZIECKA

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył 16 lat lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
Obowišzki rodziców chrzestnych:
a) przed udzieleniem Sakramentu Chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św.
b) dostarczają z parafii miejsca zamieszkania Zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
c) pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
d) prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
e) w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.
Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnych: ojca i matkę.

UWAGA!

Miejscem udzielania chrztu jest zawsze kościół parafialny miejsca zamieszkania rodziców.
Jeżeli rodzice mieszkają na terenie innej parafii zobowiązani są przynieść zgodę własnego Ks. Proboszcza na chrzest poza parafią.
Podobnie rodzice chrzestni zaświadczenia dostarczają z parafii, gdzie mieszkają, a nie z parafii miejsca zameldowania.